سندیکای صاحبان صنایع کیش

 سندیکای صاحبان صنایع کیش

سندیکای صاحبان صنایع کیش ، یک سندیکای صنفی کارفرمایی و تشکلی غیرسیاسی و دارای شخصیت حقوقی میباشد، که در تاریخ 19 فروردین1378 تحت شماره 31 در واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است .

اهداف سندیکای صاحبان صنایع کیش عبارتند از :

 • حفظ حقوق و منافع مشترک صاحبان صنایع مستقر در جزیره کیش.
 • هماهنگی با واحدها یا سازمان های ذیربط جزیره کیش .
 • هدایت برای توسعه و تکمیل صنایع از طریق پشتیبانی فنی ، آموزشی ، اطلاعاتی ، خدمات تبلیغاتی و بازاریابی .
 • ارتقای سطح کیفیت محصولات از طریق اعمال استانداردهای ملی و بین المللی به منظور قابل رقابت کردن محصولات تولیدی اعضا با تولیدات مشابه داخلی و خارجی.
 • جمع آوری اطلاعات و آمار و بررسی علمی و فنی مربوط به تولیدات و اعضا .
 • ایجاد هماهنگی بین صاحبان صنایع ، سازمان های دولتی یا وابسته به دولت و همچنین موسسات ملی که در امور مربوطه به نحوی از انحاء مداخله یا ارتباط دارند
 • تشکیل کنفرانس ها ، انتشارات ، رسالات و تاسیس کتابخانه.
 • برگزاری کلاس های آموزشی.
 • ارائه طریق و راهنمایی صاحبان صنایع و هماهنگ نمودن طرز کار آن ها با یکدیگر و انطباق آن با اصول معمول در کشورهای مترقی.
 • تشکیل هسته ها و هیئت های تخصصی برای پیشبرد اهداف و رفع مشکلات تخصصی اعضا.
 • انجام هرگونه اقدامات که به هر نحو با موضوع فعالیت سندیکای صاحبان صنایع مرتبط باشد .

تابعیت ، مرکز اصلی و حوزه فعالیت

تابعیت سندیکای صاحبان صنایع کیش ایرانی است و مرکز اصلی آن واقع در جزیره کیش ، برج صدف ، طبقه ششم – واحد 605 می باشد، که برای مدت نامحدود تشکیل شده است .

عضویت در سندیکای صاحبان صنایع کیش

 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در صنعت جزیره کیش فعالیت و اشتغال مستقیم دارند و یا خدماتی را در این رابطه ارائه می نمایند ، می توانند عضو سندیکای صاحبان صنایع کیش باشند .

اعضای سندیکا :

اعضای سندیکای صاحبان صنایع کیش براساس مشخصات و شرایط داوطلب در زمان تقاضای عضویت به دو گروه به شرح زیر طبقه بندی می شوند :

الف ) اعضای اصلی : عبارتند از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز تولیدی یا طراحی مونتاژ معتبر بوده و خود ، سازنده و تولید کننده باشند .

ب ) اعضای وابسته : اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات برای صنایع از قبیل واحدهای طراحی مهندسی ، کنترل کیفیت ، تدوین تکنولوژی و سایر فعالان در این زمینه و نیز تولید کنندگان فاقد شرایط اعضای اصلی .

هریک از اعضا با تغییر شرایط خود می توانند تقاضای بررسی و انتقال به گروه مورد نظر را از هیئت مدیره بنماید .

حقوق و وظایف اعضای سندیکا  

تمامی اعضای سندیکای صاحبان صنایع کیش ، به جز حق شرکت در هیئت مدیره که مختص اعضای اصلی می باشد ، در سایر موارد دارای حقوقی مساوی می باشند ؛ از جمله :

 • شرکت در انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان
 • حضور و مشارکت در جلسات مجامع عمومی
 • بهره گیری از خدمات معمول سندیکا
 • مشارکت در کمیته های تخصصی و گروه های کاری که به منظور بررسی و ارائه پیشنهادات در رابطه با منافع اعضا و یا مسائل خاص حرفه ای تشکیل می شود .
 • اجرای وظایفی که برای انجام آن انتخاب شده اند با دقت نظر یک نماینده متعهد و امین
 • همراهی و هماهنگی با کمیته های تخصصی و گروه های کار و ارکان سندیکا در جهت بهبود برنامه ریزی های و دسترسی به اهداف سندیکا
 • اجرای تصمیمات قانونی متخذه از سوی مجامع عمومی و هیئت مدیره
 • پرداخت به موقع حق عضویت و تعهدات مالی به سندیکاا براساس ضمانت های سندیکا

منابع مالی سندیکا

 • حق عضویت که به صورت سالیانه از اعضای دریافت می گردد .
 • کمک های مالی داوطلبانه اعضا
 • حقوق ناشی از خدمات و فعالیت های مجاز که وصول آن به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد .

تاسیس شرکت سرمایه گذاری و مسکن صنایع کیش ( سرمایه گذار و مجری پروژه های برجهای ساحلی پرشین و برجهای پرشین دو) به همت و پیشنهاد سندیکای صاحبان صنایع کیش در شهریور ماه 1382 از بنیادی ترین اقدامات این سندیکا در ایجاد همگرایی و هم افزایی برای واحدهای صنفی می باشد.

آدرس: جزیره کیش، برج اداری صدف، طبقه 6، واحد 605

تلفن: 44453106  076

فکس: 07644453109