پروژه های سرمایه گذاری کلان

به منظور اطلاع سرمایه گذاران از فرایند پذیرش و پردازش طرح های سرمایه گذاری در حوزه های غیرصنعتی(مانند مسکونی، گردشگری، خدماتی، …)، موارد زیر می تواند به عنوان راهنمای سرمایه گذاران در مراجعه، طرحِ درخواست و مابقی مراحل مورد استفاده قرار گیرد. مراحل ارائه درخواست برای سرمایه گذاری در حوزه های غیرصنعتی به شرح زیر است:

1- ارائه درخواست كتبي به سازمان منطقه آزاد(مدیریت سرمایه گذاری در معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری)

2-تكميل فرم درخواست سرمايه گذاري و ارائه توان فني و مالي متناسب براي انجام طرح

3- بررسي اولیه طرح در مدیریت سرمایه گذاری

4- درخواست كروكي از معاونت عمراني و زيربنايي سازمان منطقه آزاد توسط مدیریت سرمایه گذاری

5- طرح موضوع سرمايه گذاري در كميسيون امور اقتصادي و ارزشيابي زمين

6-اباغ مصوبه كميسيون اقتصادي و ارزشيابي زمين به سرمایه گذار

7- انعقاد قرارداد با سرمایه گذار در صورت موافقت کمیسیون

8-تحويل زمين به سرمایه گذار

SHARE

ارسال یک پاسخ