مجوز اقتصادی

دریافت مجوز فعالیت اقتصادی

به منظور شروع هرگونه فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش، دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از طریق مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش الزامی است. مجوز فعالیت اقتصادی به صورت یک ساله و پرداخت عوارض مربوطه بر حسب نوع کاربری صادر خواهد شد.

پس از ارائه مدارک، بر حسب نوع فعالیت، مجوزهای فعالیت اقتصادی در زمینه های زیر صادر می گردد:

مجوز فعالیت اقتصادی تجاری

مجوز فعالیت اقتصادی خدماتی

مجوز فعالیت اقتصادی صنعتی

مجوز فعالیت اقتصادی سیاحتی

مجوز فعالیت اقتصادی پیمانکاری

 

SHARE

ارسال یک پاسخ