پیش فروش ۱۹ واحد مسکونی از مجتمع مسکونی پرشین واقع در جزیره زیبای کیش

جزئیات فراخوان

 

کد فراخوان ۹۶/۱۰۸/۲۱
آخرین بروزرسانی ۱۵ تیر ۱۳۹۶
تعداد نمایش ۷
موضوع پیش فروش ۱۹ واحد مسکونی از مجتمع مسکونی پرشین واقع در جزیره زیبای کیش
معاونت برگزار کننده شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مزایده
نوع برگزاری یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ریال
برآورد مالی ۰
نام روزنامه منتشرکننده آگهی ایران و اخبار کیش
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ بازگشایی پاکات ۱۵ تیر ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهاد ۱۳ تیر ۱۳۹۶
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۱۵ تیر ۱۳۹۶
محل دریافت اسناد -دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک ۱ – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن ۲۰- ۴۴۴۲۵۰۱۸-۰۷۶ -دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره ۴۵ – طبقه همکف تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۷۱۹۰۳ –۰۲۱
توضیحات

(( آگهي مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره ۹۶/۱۰۸/۲۱

 • مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • موضوع مزایده : پیش فروش ۱۹ واحد مسکونی از مجتمع مسکونی پرشین واقع در جزیره زیبای کیش
 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۶ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶
 • محل فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
 • دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک ۱ – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن ۲۰- ۴۴۴۲۵۰۱۸-۰۷۶
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره ۴۵ –  طبقه همکف تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۷۱۹۰۳ –۰۲۱
 • مبلغ خرید اسناد مزایده: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) وجه نقد که می بایست به حساب شماره ۱۰۱۱۵۴۷۵۰۰ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی جزیره کیش به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد.
 • مبلغ برآورد پایه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  :

ردیف

بلوک

طبقه

شماره

واحد

کل مساحت

قیمت کل

 واحد

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

۱

C

ششم

۸۰/۱۵۰

۱۱.۷۶۲.۴۰۰.۰۰۰

۵۸۸.۱۲۰.۰۰۰

۲

A

هفتم

۲۷/۲۰۸

۲۰.۸۲۷.۰۰۰.۰۰۰

۱.۰۴۱.۳۵۰.۰۰۰

۳

A

۱۴/۲۰۹

۲۰.۹۱۴.۳۳۳.۳۳۳

۱.۰۴۵.۷۱۶.۶۶۷

۴

B

۵۶/۱۷۶

۱۴.۶۵۴.۴۸۰.۰۰۰

۷۳۲.۷۲۴.۰۰۰

۵

C

۲۱/۱۵۱

۱۲.۳۹۹.۲۲۰.۰۰۰

۶۱۹.۹۶۱.۰۰۰

۶

C

۳۷/۱۴۹

۱۲.۲۴۸.۶۱۳.۳۳۳

۶۱۲.۴۳۰.۶۶۷

۷

C

۸۰/۱۵۰

۱۲.۰۶۴.۰۰۰.۰۰۰

۶۰۳.۲۰۰.۰۰۰

۸

A

هشتم

۴۵/۲۰۸

۲۱.۴۷۰.۳۵۰.۰۰۰

۱.۰۷۳.۵۱۷.۵۰۰

۹

A

۱۴/۲۰۹

۲۱.۵۱۴.۷۶۳.۳۳۳

۱.۰۷۷.۰۸۸.۱۶۷

۱۰

B

۵۶/۱۷۶

۱۵.۰۹۵.۸۸۰.۰۰۰

۷۵۴.۷۹۴.۰۰۰

۱۱

C

۲۱/۱۵۱

۱۲.۷۷۷.۲۴۵.۰۰۰

۶۳۸.۸۶۲.۲۵۰

۱۲

C

۳۷/۱۴۹

۱۲.۶۲۲.۰۴۶.۶۶۷

۶۳۱.۱۰۲.۳۳۳

۱۳

C

۸۰/۱۵۰

۱۲.۳۶۵.۶۰۰.۰۰۰

۶۱۸.۲۸۰.۰۰۰

۱۴

A

نهم

۱۴/۲۰۹

۲۲.۱۶۹.۱۹۳.۳۳۳

۱.۱۰۸.۴۵۹.۶۶۷

۱۵

A

۴۵/۲۰۸

۲۲.۰۹۵.۷۰۰.۰۰۰

۱.۱۰۴.۷۸۵.۰۰۰

۱۶

B

۵۶/۱۷۶

۱۵.۵۳۷.۲۸۰.۰۰۰

۷۷۶.۸۶۴.۰۰۰

۱۷

C

۲۱/۱۵۱

۱۳.۱۵۵.۲۷۰.۰۰۰

۶۵۷.۷۶۳.۵۰۰

۱۸

C

۳۷/۱۴۹

۱۲.۹۹۵.۴۸۰.۰۰۰

۶۴۹.۷۷۴.۰۰۰

۱۹

C

۸۰/۱۵۰

۱۲.۶۶۷.۲۰۰.۰۰۰

۶۳۳.۳۶۰.۰۰۰

 • تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل ارائه شود :
 1.  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
 2. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
 • شرايط پرداخت موضوع مزایده به شرح ذيل خواهد بود:
 •  ۳۰% از ثمن مزایده همزمان با امضای قرارداد در وجه شركت بصورت واريز نقدي
 • ۶۰% از مبلغ مزایده در اقساط حداکثر ۳۶ ماهه با کارمزد سالیانه ۱۵% 
 • ۵% از ثمن مزایده همزمان با تحویل واحد
 • ۵% همزمان با صدور سند.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزایده برای پیشنهاددهندگان هيچگونه حقی ايجاد نخواهد کرد.
 • پاکات “الف”، “ب” و “ج” پیشنهادهای دریافت شده، در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ در جلسه کمیسیون معاملات در مرکز همایشهای بین المللی کیش بازگشایی خواهد شد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات و نحوه بازدید از محل موضوع مزایده در اسناد مزایده درج گرديده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۴۲۳۵۸۰-۰۷۶ تماس يا به سايت idc.kish.ir  و یاwww.kish.ir  مراجعه فرماييد .

شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش

قیمت اسناد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال