نگهداری کامل محدوده باغ راه ایرانی و پارک خانواده در جزیره زیبای کیش

جزئیات فراخوان

 

کد فراخوان ن/ع/۰۳/۹۶
آخرین بروزرسانی ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
تعداد نمایش ۷۸
موضوع نگهداری کامل محدوده باغ راه ایرانی و پارک خانواده در جزیره زیبای کیش
معاونت برگزار کننده شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ریال
برآورد مالی ۲۴,۶۲۰,۹۷۰,۸۵۲
نام روزنامه منتشرکننده آگهی ابتکار، اخبار کیش، اقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۳ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ بازگشایی پاکات ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد ۸ خرداد ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهاد ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
محل دریافت اسناد -دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش – تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰- ۰۷۶ -دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره ۴۵ – طبقه همکف تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۸۰۷۴۷– ۰۲۱
توضیحات

(( آگهي مناقصــه عمومی یک مرحله ای))

 شماره ن/ع/۹۶/۰۳

 • شرکت مناقصه گزار : شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • موضوع مناقصه : نگهداری کامل محدوده باغ راه ایرانی و پارک خانواده در جزیره زیبای کیش
 • مدت قرارداد : ۱۲ ماه شمسي
 • برآورد پایه : ۲۴.۶۲۰.۹۷۰.۸۵۲ ریال (براساس فهرست بها خاص)
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۵ مورخ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
 • محل فروش و تحویل اسنادمناقصه:
 • دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش – تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰- ۰۷۶
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره ۴۵ –  طبقه همکف تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۸۰۷۴۷ ۰۲۱
 • مبلغ خرید اسناد مناقصه: ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) وجه نقد که می بایست به حساب شماره                                              ۱-۷۷۷۸۸۹۹۹-۸۲۰-۴۱۱۰ نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش به نام شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش واریز گردد.
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین-/ ۱.۲۳۱.۰۴۸.۵۴۳ ریال (یک میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و چهل و هشت هزار و پانصد و چهل و سه ریال) است که  می بایست به یکی از دو روش ذیل ارائه شود :
 1.  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه یا ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه گزار.
 2. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه
 • شرایط مناقصه :
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی  واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • پیشنهاددهندگان می بایست حداقل برابر نصف مبلغ مناقصه قراردادهای مشابه (حداکثر در ۵ قرارداد) در پنج سال گذشته داشته باشند و مدارک و مستندات آن (شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرین صورت وضعیت تأیید شده یا مفاصا حساب تامین اجتماعی درخصوص کارهای اتمام یافته) را در پاکت “ب” ارائه نمایند.
 • ارائه حداقل یک رضایت نامه از یکی از قراردادهای ارائه شده الزامی است. درخصوص شرکت هایی که با شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش قرارداد داشته و دارند ارائه رضایتنامه از شرکت مذکور الزامی می باشد.
 • در صورت عدم ارائه دو مورد فوق شرکت کننده از مناقصه حذف می­گردد.
 • پاکات الف، ب و جپیشنهادهای دریافت شده، درساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی مناقصه­گزار بازگشایی خواهد شد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰-۰۷۶ تماس يا به سايت www.kish.ir یاwww.urban.kish.ir مراجعه فرماييد.                                           
 •                                                                                                                          شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
قیمت اسناد ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال