نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش

جزئیات فراخوان

 

کد فراخوان ن/ع/۹۶/۰۵
آخرین بروزرسانی ۳ تیر ۱۳۹۶
تعداد نمایش ۴۷
موضوع نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش
معاونت برگزار کننده شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ریال
برآورد مالی ۰
نام روزنامه منتشرکننده آگهی اخبار کیش و ایران
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ بازگشایی پاکات ۳ تیر ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهاد ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۳ تیر ۱۳۹۶
محل دریافت اسناد دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش – تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰- ۰۷۶ دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره ۴۵ – طبقه همکف تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۸۰۷۴۷– ۰۲۱
توضیحات

(( آگهي مناقصــه عمومی یک مرحله ای))

 شماره ن/ع/۹۶/۰۵

 • شرکت مناقصه گزار : شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • موضوع مناقصه : نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش
 • مدت قرارداد : ۲۴ ماه شمسي
 • برآورد پایه : بر اساس فهارس بهای خاص و مطابق جدول ذیل:

منطقه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

۱

۸۰.۰۵۹.۴۵۰.۹۴۳

۳.۱۰۱.۱۸۹.۰۱۹

۲

۶۶.۸۶۳.۳۴۹.۰۸۸

۲.۸۳۷.۲۶۶.۹۸۲

۳

۶۴.۵۲۶.۱۲۸.۰۱۵

۲.۷۹۰.۵۲۲.۵۶۰

 • تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
 • محل فروش و تحویل اسنادمناقصه:
 • دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش – تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰- ۰۷۶
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره ۴۵ –  طبقه همکف تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۸۰۷۴۷ ۰۲۱
 • مبلغ خرید اسناد مناقصه: ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو میلیون ریال) وجه نقد که می بایست به حساب شماره ۱-۷۷۷۸۸۹۹۹-۸۲۰-۴۱۱۰ نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش به نام شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش واریز گردد.
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار جهت هر منطقه مطابق جدول فوق می­باشد.

در صورتیکه پیشنهاد دهنده جهت بیش از یک منطقه اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت نماید تنها ارائه یک تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار کافی است. در این صورت، مبلغ تضمین ارائه شده باید بیشینه تضامین مربوط به مناطقی باشد که مناقصه گر اقدام به ارائه پیشنهاد درخصوص آن ها نموده است.  این تضمین به یکی از دو روش ذیل می بایست ارائه گردد:

 1.  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه یا ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه گزار.
 2. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام شرکت عمران،آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه
 • شرایط مناقصه :
 • هر پیشنهاد دهنده می تواند جهت هر ۳ منطقه اقدام به ارائه پیشنهاد نماید و لیکن فقط در یکی از مناطق مذکور می تواند به عنوان برنده مناقصه شناخته شود.
 • مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، مناقصه گران در مرحله بررسی پاکات بمورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و صرفا پاکات ج پیشنهاددهندگانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی به میزان ۷۰۰ شوند، بازگشایی خواهد گردید.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی  واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • پاکات الف، ب و جپیشنهادهای دریافت شده، درساعت ۱۰  صبح مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی مناقصه­گزار بازگشایی خواهد شد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰-۰۷۶ تماس يا به سايت www.kish.ir یاwww.urban.kish.ir مراجعه فرماييد.                                           

                                                                                         شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

قیمت اسناد ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال