فروش ۵۹ واحد مسکونی از مجتمع های درسا مهر کیش – دیپلمات کیش و دهکده ساحلی واقع در جزیره زیبای کیش

جزئیات فراخوان

 

کد فراخوان ۹۶/۱۰۷/۲۱
آخرین بروزرسانی ۳ تیر ۱۳۹۶
تعداد نمایش ۴۸
موضوع فروش ۵۹ واحد مسکونی از مجتمع های درسا مهر کیش – دیپلمات کیش و دهکده ساحلی واقع در جزیره زیبای کیش
معاونت برگزار کننده شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مزایده
نوع برگزاری یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ریال
برآورد مالی ۰
نام روزنامه منتشرکننده آگهی ایران و اقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ بازگشایی پاکات ۳ تیر ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهاد ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۳ تیر ۱۳۹۶
محل دریافت اسناد دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک ۱ – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن ۲۰- ۴۴۴۲۵۰۱۸-۰۷۶ دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره ۴۵ – طبقه همکف تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۷۱۹۰۳ –۰۲۱
توضیحات

(( آگهي مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره ۹۶/۱۰۷/۲۱

 • مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • موضوع مزایده : فروش ۵۹ واحد مسکونی از مجتمع های درسا مهر کیش دیپلمات کیش و دهکده ساحلی واقع در جزیره زیبای کیش
 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
 • محل فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
 • دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک ۱ – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن ۲۰- ۴۴۴۲۵۰۱۸-۰۷۶
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره ۴۵ –  طبقه همکف تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۷۱۹۰۳ –۰۲۱
 • مبلغ خرید اسناد مزایده: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) وجه نقد که می بایست به حساب شماره ۱۰۱۱۵۴۷۵۰ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی جزیره کیش به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد.
 • مبلغ برآورد پایه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

ردیف

موقعیت

بلوک

طبقه

شماره

واحد

کل مساحت

قیمت کل

 واحد

مبلغ تضمین شرکت

در فرآیند ارجاع کار

۱

مجتمع دیپلمات کیش

A

پنجم

۵۰۴

۳۹/۹۶

۶.۳۶۱.۷۴۰.۰۰۰

۳۱۸.۰۸۷.۰۰۰

۲

A

ششم

۶۰۱

۲۹/۹۱

۵.۵۷۱.۲۷۰.۰۰۰

۲۸۷.۵۶۳.۵۰۰

۳

۶۰۴

۳۹/۹۶

۶.۵۵۴.۵۲۰.۰۰۰

۳۲۷.۷۲۶.۰۰۰

۴

A

هفتم

۷۰۴

۳۹/۹۶

۶.۸۴۳.۶۹۰.۰۰۰

۳۴۲.۱۸۴.۵۰۰

۵

A

هشتم

۸۰۴

۳۹/۹۶

۷.۰۳۶.۴۷۰.۰۰۰

۳۵۱.۸۲۳.۵۰۰

۶

مجتمع مسکونی درسا مهر کیش

آبنوس یک

همکف

۲۵/۶۵

۲.۹۳۶.۲۵۰.۰۰۰

۱۴۶.۸۱۲.۵۰۰

۷

آبنوس یک

۳۰/۷۲

۳.۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰

۱۵۹.۰۶۰.۰۰۰

۸

ساکرا۳

اول

۵۷

۲.۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۶.۸۵۰.۰۰۰

۹

ساکرا۳

۵۷

۲.۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۶.۸۵۰.۰۰۰

۱۰

ساکرا۴

۶۰

۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۱

ساکرا۴

۶۷

۲.۷۸۰.۵۰۰.۰۰۰

۱۳۹.۰۲۵.۰۰۰

۱۲

ساکرا۷

۶۷

۲.۵۸۳.۰۰۰.۰۰۰

۱۲۹.۱۵۰.۰۰۰

۱۳

ساکرا۵

دوم

۶۳

۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۴

ساکرا۵

۶۰

۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۵

ساکرا۸

۶۷

۲.۸۱۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۴۰.۷۰۰.۰۰۰

۱۶

مجتمع مسکونی دهکده ساحلی

ارغوان

همکف

F

۲۲/۱۴۲

۸.۲۴۸.۵۶۶.۶۶۷

۴۱۲.۴۲۸.۳۳۳

۱۷

I

۰۷/۱۳۳

۷.۸۵۰.۹۳۳.۳۳۳

۳۹۲.۵۴۶.۶۶۷

۱۸

J

۰۳/۱۴۱

۸.۱۷۹.۹۳۳.۳۳۳

۴۰۸.۹۹۶.۶۶۷

۱۹

K

۹۱/۱۲۰

۷.۲۵۴.۴۰۰.۰۰۰

۳۶۲.۷۲۰.۰۰۰

۲۰

یاس

همکف

B

۹۰/۱۲۱

۷.۳۱۳.۸۰۰.۰۰۰

۳۶۵.۶۹۰.۰۰۰

۲۱

C

۶۷/۱۳۹

۸.۲۴۰.۳۳۳.۳۳۳

۴۱۲.۰۱۶.۶۶۷

۲۲

D

۱۸/۱۴۱

۸.۱۸۸.۶۳۳.۳۳۳

۴۰۹.۴۳۱.۶۶۷

ردیف

موقعیت

بلوک

طبقه

شماره

واحد

کل

 مساحت

قیمت

 کل واحد

مبلغ تضمین شرکت

در فرآیند ارجاع کار

۲۳

مجتمع مسکونی دهکده ساحلی

یاس

همکف

E

۴۷/۱۳۸

۸.۰۳۱.۴۵۳.۳۳۳

۴۰۱.۵۷۲.۶۶۷

۲۴

F

۰۸/۱۳۶

۷.۸۹۲.۶۴۰.۰۰۰

۳۹۴.۶۳۲.۰۰۰

۲۵

G

۴۲/۱۳۷

۷.۹۷۰.۱۶۶.۶۶۷

۳۹۸.۵۰۸.۳۳۳

۲۶

H

۲۳/۱۴۵

۸.۴۲۳.۵۳۳.۳۳۳

۴۲۱.۱۷۶.۶۶۷

۲۷

I

۲۵/۱۲۱

۷.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۶۳.۷۵۰.۰۰۰

۲۸

J

۲۴/۱۴۲

۸.۲۵۰.۱۱۳.۳۳۳

۴۱۲.۵۰۵.۶۶۷

۲۹

K

۲۸/۱۴۱

۸.۱۹۴.۴۳۳.۳۳۳

۴۰۹.۷۲۱.۶۶۷

۳۰

L

۸۳/۱۴۱

۸.۲۲۶.۳۳۳.۳۳۳

۴۱۱.۳۱۶.۶۶۷

۳۱

M

۸۴/۱۳۲

۷.۷۰۴.۵۲۶.۶۶۷

۳۸۵.۲۲۶.۳۳۳

۳۲

O

۴۷/۱۳۷

۷.۹۷۳.۰۶۶.۶۶۷

۳۹۸.۶۵۳.۳۳۳

۳۳

P

۶۸/۱۴۳

۸.۳۳۳.۶۳۳.۳۳۳

۴۱۶.۶۸۱.۶۶۷

۳۴

ارغوان

اول

N

۸۵/۱۸۱

۱۰.۳۶۵.۴۵۰.۰۰۰

۵۱۸.۲۷۲.۵۰۰

۳۵

P

۸۰/۱۶۳

۹.۸۲۸.۰۰۰.۰۰۰

۴۹۱.۴۰۰.۰۰۰

۳۶

۴۲/۸۷

۵.۸۵۷.۳۶۳.۳۳۳

۲۹۲.۸۶۸.۱۶۷

۳۷

Q

۳۰/۱۶۸

۱۰.۰۹۸.۰۰۰.۰۰۰

۵۰۴.۹۰۰.۰۰۰

۳۸

یاس

اول

Q

۰۵/۱۸۸

۱۰.۷۱۸.۸۵۰.۰۰۰

۵۳۵.۹۴۲.۵۰۰

۳۹

۰۶/۹۱

۵.۸۲۷.۸۴۰.۰۰۰

۲۹۱.۳۹۲.۰۰۰

۴۰

۸۱/۸۷

۵.۶۲۰.۰۵۳.۳۳۳

۲۸۱.۰۰۲.۶۶۷

۴۱

۵۸/۸۷

۵.۶۰۴.۹۰۶.۶۶۷

۲۸۰.۲۴۵.۳۳۳

۴۲

T

۱۳/۱۶۱

۹.۶۶۷.۸۰۰.۰۰۰

۴۸۳.۳۹۰.۰۰۰

۴۳

۶۳/۹۰

۵.۸۰۰.۳۲۰.۰۰۰

۲۹۰.۰۱۶.۰۰۰

۴۴

X

۱۶۴

۹.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۹۲.۰۰۰.۰۰۰

۴۵

۷۸/۹۰

۶.۰۸۲.۴۸۳.۳۳۳

۳۰۴.۱۲۴.۱۶۷

۴۶

آزالیا  دو

اول

۲۳/۱۲۹

۵.۲۹۸.۵۶۶.۶۶۷

۲۶۴.۹۲۸.۳۳۳

۴۷

آزالیا  سه

۲۳/۱۲۹

۵.۲۹۸.۵۶۶.۶۶۷

۲۶۴.۹۲۸.۳۳۳

۴۸

۴۳/۱۳۳

۵.۴۷۰.۷۶۶.۶۶۷

۲۷۳.۵۳۸.۳۳۳

۴۹

ارغوان

دوبلکس

O

۵۱/۲۲۷

۱۳.۱۹۵.۵۸۰.۰۰۰

۶۵۹.۷۷۹.۰۰۰

۵۰

R

۲۰/۲۳۳

۱۳.۵۲۵.۶۰۰.۰۰۰

۶۷۶.۲۸۰.۰۰۰

۵۱

یاس

R

۶۰/۲۲۶

۱۳.۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰

۶۵۷.۱۴۰.۰۰۰

۵۲

S

۱۶۴

۹.۵۱۲.۰۰۰.۰۰۰

۴۷۵.۶۰۰.۰۰۰

۵۳

آزالیا سه

دوم

۴۳/۱۳۳

۵.۷۳۷.۶۳۳.۳۳۳

۲۸۶.۸۸۱.۶۶۷

۵۴

آرامیس سه

۴۰/۱۳۳

۵.۷۳۶.۲۰۰.۰۰۰

۲۸۶.۸۱۰.۰۰۰

۵۵

آرامیس سه

سوم

۴۳/۱۳۳

۶.۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰

۳۰۰.۲۲۵.۰۰۰

۵۶

۰۷/۱۴۹

۶.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰

۳۳۵.۴۰۰.۰۰۰

۵۷

آرامیس یک

پنجم

۴۳/۱۳۳

۷.۴۷۲.۲۶۶.۶۶۷

۳۷۳.۶۱۳.۳۳۳

۵۸

۶۰/۱۶۲

۸.۶۱۷.۸۰۰.۰۰۰

۴۳۰.۸۹۰.۰۰۰

۵۹

۳۵/۱۲۷

۶.۶۲۲.۲۰۰.۰۰۰

۳۳۱.۱۱۰.۰۰۰

 • تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل ارائه شود :
 1.  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
 2. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
 • شرايط پرداخت موضوع مزایده به شرح ذيل خواهد بود:
 •  ۳۰% از ثمن مزایده همزمان با امضای قرارداد در وجه شركت بصورت واريز نقدي
 • ۶۰% از مبلغ مزایده در اقساط حداکثر ۳۶ ماهه با کارمزد سالیانه ۱۵% 
 • ۵% از ثمن مزایده همزمان با تحویل واحد
 • ۵% همزمان با صدور سند.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • نحوه بازدید از محل های موضوع مزایده در اسناد درج گردیده است .
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزایده برای پیشنهاددهندگان هيچگونه حقی ايجاد نخواهد کرد.
 • پاکات “الف”، “ب” و “ج” پیشنهادهای دریافت شده، در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ در جلسه کمیسیون معاملات در مرکز همایشهای بین المللی کیش بازگشایی خواهد شد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۴۲۳۵۸۰-۰۷۶ تماس يا به سايت idc.kish.ir  و یا www.kish.ir  مراجعه فرماييد .

شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش

قیمت اسناد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال