تهیه مصالح و اجرای عملیات جداول و کفپوش بتنی معابر در سطح جزیره زیبای کیش

جزئیات فراخوان

کد فراخوان ن/ع/۹۶/۰۴
آخرین بروزرسانی ۱۲ تیر ۱۳۹۶
تعداد نمایش ۱۸۴
موضوع تهیه مصالح و اجرای عملیات جداول و کفپوش بتنی معابر در سطح جزیره زیبای کیش
معاونت برگزار کننده شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ریال
برآورد مالی ۲۹,۹۹۶,۵۳۳,۳۱۴
نام روزنامه منتشرکننده آگهی ابتکار و اخبار کیش
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ بازگشایی پاکات ۱۲ تیر ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهاد ۱۰ تیر ۱۳۹۶
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۱۲ تیر ۱۳۹۶
محل دریافت اسناد -دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش – تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰- ۰۷۶ -دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره ۴۵ – طبقه همکف تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۸۰۷۴۷– ۰۲۱
توضیحات
(( آگهي مناقصــه عمومی یک مرحله ای))

شماره ن/ع/۹۶/۰۴

شرکت مناقصه گزار : شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای عملیات جداول و کفپوش بتنی معابر در سطح جزیره زیبای کیش
مدت قرارداد : ۱۲ ماه شمسي
برآورد پایه : ۲۹.۹۹۶.۵۳۳.۳۱۴ ریال (براساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۵ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶
آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶
محل فروش و تحویل اسنادمناقصه:
دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش – تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰- ۰۷۶ -دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره ۴۵ – طبقه همکف تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۸۰۷۴۷– ۰۲۱
مبلغ خرید اسناد مناقصه: ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) وجه نقد که می بایست به حساب شماره ۱-۷۷۷۸۸۹۹۹-۸۲۰-۴۱۱۰ نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش واریز گردد.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین-/ ۱.۴۹۹.۸۲۶.۶۶۶ ریال (یک میلیارد و چهارصد و نود و نه میلیون و هشتصد و بیست و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال) است که می بایست به یکی از دو روش ذیل ارائه شود :
واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه یا ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه گزار.
ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه
شرایط مناقصه :
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. / به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست حداقل دارای گواهینامه صلاحیت رتبه ۴ رشته ابنیه و ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند و رونوشت آن را در پاکت “ب” ارائه نمایند.
ارائه حداقل یک رضایت نامه از یکی از قراردادهای ارایه شده الزامی است. در خصوص شرکت هایی که با شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش قرارداد داشته و یا دارند ارائه رضایت نامه از شرکت مذکور الزامی می باشد.
پس از احراز دو شرط فوق کلیه شرکت کنندگان مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه در مرحله بررسی پاکات “ب” مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و صرفا پاکات “ج” پیشنهاددهندگانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی به میزان ۶۵ شوند، بازگشایی خواهد گردید.
در صورت لزوم، کارفرما می تواند به تشخیص خود تا سقف ۵۰% مبلغ اولیه قرارداد از املاک واقع در جزیره کیش، بابت کارکرد پیمانکار تهاتر نماید.
پاکات “الف”، “ب” و “ج” پیشنهادهای دریافت شده، درساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی مناقصه­گزار بازگشایی خواهد شد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد. ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰-۰۷۶ تماس يا به سايت www.kish.ir یا www.urban.kish.ir مراجعه فرماييد .
قیمت اسناد ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال