بارگیری، حمل و تخلیه فاضلاب سپتیک های مشترکین جزیره زیبای کیش

جزئیات فراخوان

 

کد فراخوان ن/ع/۰۲/۹۶
آخرین بروزرسانی ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
تعداد نمایش ۴۷
موضوع بارگیری، حمل و تخلیه فاضلاب سپتیک های مشترکین جزیره زیبای کیش
معاونت برگزار کننده شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ریال
برآورد مالی ۶,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰
نام روزنامه منتشرکننده آگهی ابتکار، اخبار کیش و اقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ بازگشایی پاکات ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد ۶ خرداد ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهاد ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
محل دریافت اسناد دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش – تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰- ۰۷۶ دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره ۴۵ – طبقه همکف تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۸۰۷۴۷– ۰۲۱
توضیحات

(( آگهي مناقصــه عمومی یک مرحله ای))

 شماره ن/ع/۰۲/۹۶

 • شرکت مناقصه گزار : شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • موضوع مناقصه : بارگیری، حمل و تخلیه فاضلاب سپتیک های مشترکین جزیره زیبای کیش
 • مدت قرارداد : ۱۲ ماه شمسي
 • برآورد پایه : ۶.۰۲۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال (براساس فهارس بهای خاص)
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۵ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶
 • محل فروش و تحویل اسنادمناقصه:
 • دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش – تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰- ۰۷۶
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره ۴۵ –  طبقه همکف تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۸۰۷۴۷ ۰۲۱
 • مبلغ خرید اسناد مناقصه: ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) وجه نقد که می بایست به حساب شماره                                              ۱-۷۷۷۸۸۹۹۹-۸۲۰-۴۱۱۰ نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش واریز گردد.
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین-/ ۳۰۱.۱۲۵.۰۰۰ ریال (سیصد و یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال) است که  می بایست به یکی از دو روش ذیل ارائه شود :
 1.  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه یا ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه گزار.
 2. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه
 • شرایط مناقصه :
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی  واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • پیشنهاد دهندگان می بایست مالکیت یک خودرو(تانکر حمل فاضلاب به همراه پمپ وکیوم مطابق مشخصات مندرج در شرایط خصوصی نمونه قرارداد) در ارتباط با موضوع مناقصه داشته باشند و اسناد مالکیت آنها را در پاکت “ب” ارائه نمایند،در غیر اینصورت از مناقصه حذف می گردند.
 • سند مالکیت می بایست به نام پیشنهاد دهنده (شخص حقوقی و یا یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل )باشد.
 • پاکات الف، ب و جپیشنهادهای دریافت شده، درساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی مناقصه­گزار بازگشایی خواهد شد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰-۰۷۶ تماس يا به سايت www.kish.ir یاwww.urban.kish.ir مراجعه فرماييد .
 •                                                                                                                   شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
قیمت اسناد ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال